banner xo so dien bien

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã diễn ra Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có ông Cao Đăng Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên; cùng toàn thể ban Giám đốc, viên chức và người lao động trong Công ty.

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mục tiêu kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài Chính. Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty đúng theo pháp luật.

Tập thể Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết, nghiên cứu những phương án kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại của đơn vị. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các phòng chuyên môn, giao mức khoán doanh thu cho từng phòng, khoán doanh thu đến từng tổng đại lý, đại lý, Công ty thường xuyên cử người lao động đi công tác tại các huyện, thị để nắm bắt tình hình thực hiện của từng tổng đại lý, đại lý theo hợp đồng đã ký với công ty; luôn đổi mới về công tác phát hành các loại hình Xổ số, quan tâm công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cấp phần mềm máy móc thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các loại hình xổ số, đảm bảo tính khách quan trung thực.

Không ngừng hoàn thiện xây dựng các nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp cơ chế chính sách của Nhà nước và điều kiện của Công ty. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước luôn bảo toàn vốn và phát triển. Giải quyết việc làm, chính sách cho người lao động, mọi quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động luôn được quan tâm, luôn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của Doanh nghiệp. Tất cả người lao động trong Doanh nghiệp luôn có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

* Công tác cán bộ

Tổng số viên chức quản lý và người lao động trong Công ty đến nay 45 đồng chí.

Trình độ chuyên môn viên chức quản lý và người lao động trong Công ty:

+ Trên đại học: 01 đồng chí. Đang học 04 đồng chí.

+ Đại học: 37 đồng chí.

+ Cao đẳng, trung cấp: 02 đồng chí.

+ Sơ cấp, kỹ thuật, chưa qua đào tạo 05 đồng chí.

Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ và người lao động. Công ty làm tốt công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp cán bộ và quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa các vị trí quản lý, Trưởng phó các phòng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Công ty.

Thực hiện tốt quy định về công tác tổ chức, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm Công ty thanh lý hợp đồng lao động cho 01 lao động do tự nguyện (xin chuyển cơ quan khác), trình UBND tỉnh nâng bậc lương cho 01 viên chức, Công ty nâng bậc lương cho 02 viên chức quản lý và 7 người lao động. Bổ nhiệm lại trưởng phòng Trả thưởng.

Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, Ban giám đốc thường xuyên cử cán bộ tập huấn nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty có 04 viên chức quản lý và người lao động đang học cao học, 01 viên chức quản lý đang học Cao cấp chính trị và 04 người lao động học xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

(Ông: Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

* Kết quả kinh doanh

- Doanh thu:

Tổng doanh thu 06 tháng đầu năm 2023 ước đạt là: 61 tỷ 162 triệu đồng.

Kế hoạch là: 122 tỷ 773,1 triệu đồng.           

So với kế hoạch đạt: 50%.

So với cùng kỳ năm trước đạt: 100,2 %.

( Doanh thu 06 tháng đầu năm 2022 là: 61 tỷ đồng)                       

- Nộp ngân sách:

Số nộp ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 ước đạt là: 14 tỷ 259 triệu đồng.

Kế hoạch giao là: 28 tỷ 200,1 triệu đồng; So với kế hoạch đạt: 51 %.

So với cùng kỳ năm trước đạt: 102 %.

( Số nộp ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 là: 13 tỷ 967 triệu đồng)  

- Lợi nhuận:

Lợi nhuận doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 ước đạt: 2 tỷ 5 triệu đồng.

Kế hoạch là: 4 tỷ 18,5 triệu đồng.

So với kế hoạch đạt: 50 %.

So với cùng kỳ năm trước đạt: 110 %.

( Lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2022 là: 1 tỷ 820 triệu đồng)

- Thu nhập bình quân:

Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động 06 tháng đầu năm 2023 ước đạt: 13,3 triệu đồng/người/tháng; đạt 100% so với kế hoạch năm: đạt 100% so với 6 tháng đầu năm 2022 (năm 2022 thu nhập bình quân: 13,3 triệu đồng/người/tháng).

* Phong trào thi đua và công tác ủng hộ các quỹ

Ngay từ đầu năm, Công ty đã phát động các phong trào thi đua trong toàn Công ty đã góp phần quan trọng tạo động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội. Cùng thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, người lao động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại nơi cư trú với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Qua các phong trào thi đua Công ty chú ý phát hiện, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến. Đối với 05 phong trào thi đua" Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ," Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", " Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025", " Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Công ty đã ban hành Kế hoạch 09/KH-XSKT ngày 05/01/2023 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên năm 2023; Các phong trào thi đua trong toàn Công ty đã góp phần quan trọng tạo động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong các phong trào thi đua.

Công tác ủng hộ các quỹ: Công ty luôn có sự đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn; 06 tháng đầu năm 2023 Công ty đã phát động tham gia ủng hộ các quỹ, các phong trào của tỉnh với số tiền là: 81.350.000 đồng.

  * Công tác đoàn thể quần chúng

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động tại các tổ chức đoàn thể trong Công ty, tạo mọi điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức các đoàn thể trong công tác chuyên môn, phong trào. Công ty đã kiện toàn lại tổ Công đoàn, tổ Nữ công.

Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu, xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới. Hoạt động của tổ chức đoàn thể luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định phân công của UBND Tỉnh

Ban chỉ đạo đã gặp gỡ trao đổi, nắm bắt tình hình, thông tin để có những phương án hỗ trợ và xây dựng kế hoạch giúp xã theo điều kiện thực tế của Công ty.

Tập thể Công ty đã trao các phần quà nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023 cho nhân dân xã Tả Sìn Thàng với tổng giá trị là: 52.694.400 đồng.

Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 rất nặng nề, dự báo hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tập thể viên chức, người lao động trong Công ty cần tập trung cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau.

(Ông: Cao Đăng Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên nhận xét, đánh giá báo cáo sơ kết, nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023)

* Nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

Tập thể viên chức quản lý và người lao động trong công ty luôn bám bám sát Nghị quyết đại hội đã đề ra và kế hoạch Nhà nước giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các chức năng của phòng, đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Về doanh thu phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao cả năm 2023 là: 122 tỷ 773,1 triệu đồng.

- Về nộp ngân sách phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao năm 2023 là: 28 tỷ 200,1 triệu đồng.

- Lợi nhuận doanh nghiệp phấn đấu đạt kế hoạch đề ra: 4 tỷ 18,5 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 13,3 triệu đồng/người/tháng.

(Ông: Cao Đăng Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên)

Tiếp tục Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng, Tổ trưởng tổ Công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, tổ công đoàn công ty tích cực phát động và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước cũng như của tỉnh. Chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức Tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội lần thứ XII, Công đoàn Tỉnh Điện Biên và chào mừng Đại hội Công đoàn sở Tài chính khóa XXXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các ngành, các cấp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền để xây dựng đội ngũ CBVCLĐ giỏi về chuyên môn, vững vàng về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Công ty năm 2023.

Trong những tháng đầu năm 2023, tổ Công đoàn Công ty luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là cấp ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát vào tình hình thực tế, mục tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi phù hợp với thực tiễn nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.

Tổ Công đoàn kết hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động đối thoại tại nơi làm việc. Thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, điều kiện làm việc.

Đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm trước và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau các cuộc đối thoại.

- Tham gia rà soát vào việc nâng lương thường xuyên cho người lao động

- Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, xét đề nghị các cấp khen thưởng đầy đủ, kịp thời, chính xác, cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm đánh giá đúng sự nỗ lực phấn đấu của cá nhân, tập thể nhằm khích lệ phong trào thi đua trong toàn Công ty, tạo khí thế vui tươi đoàn kết, lao động hiệu quả.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lấy ý kiến tham gia đóng góp của đoàn viên công đoàn để phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp.

Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động, xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng và công khai minh bạch.

Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong tổ Công đoàn, cùng nhau thực hiện tốt quy chế dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

(Bà: Nguyễn Thị Hồng, Kế toán trưởng - Tổ trưởng tổ công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

- Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm không thể thiếu của công tác công đoàn. Tổ Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền thăm hỏi và động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn và người thân những lúc ốm đau, hoạn nạn cũng như khi gia đình gặp khó khăn.

- Tổ chức và chăm lo cho các cháu thiếu nhi nhân ngày lễ tết.

- Công đoàn tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền và người lao động. Đồng thời là trung tâm đoàn kết giữa đoàn viên công đoàn người lao động với các đoàn thể. Từ đó giúp cho đoàn viên công đoàn có thêm động lực và tinh thần yên tâm công tác đạt hiệu quả cao.   

- Tổ Công đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn, giữ vững lập trường tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh''

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là phong trào thi đua ''Lao động giỏi, Lao động sáng tạo'' gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ CNVCLĐ ''Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu'' được triển khai thực hiện sôi nổi, nội dung bám sát nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoài ra, hằng năm tổ Công đoàn đều tham gia vào phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp, các ngành tổ chức, cụ thể thời gian vừa qua tổ Công đoàn Công ty phối hợp với Công đoàn sở Tài chính tham gia giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ I năm 2023:

Nội dung Nam nữ phối hợp đạt (giải ba).

Nội dung đồng đội nữ đạt (giải nhì).

Đồng thời tham gia giải bóng chuyền hơi do ngân hàng Agribank tổ chức:

Nội dung Nam nữ phối hợp đạt ( giải ba).

Qua các phong trào thi đua tổ Công đoàn phát hiện và đề xuất khen thưởng kịp thời, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Với bề dầy truyền thống và tinh thần đoàn kết tập thể đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động do các tổ chức đoàn thể của tỉnh cũng như của Công đoàn cấp trên phát động.

- Tổ Công đoàn cùng với công ty đã nhiệt tình ủng hộ vào các quỹ và các lễ hội cụ thể như sau:

 

1. Ủng hộ quà tết năm 2023 - xã Tả Sìn Thàng ( quà và thuê xe)

52.694.400đ

2. Ủng hộ phong trào "Tết Nhân Ái" Xuân Quý Mão 2023

10.000.000đ

3. Ủng hộ bắn pháo hoa tết năm 2023

30.000.000đ

4. Chi thuê xe vận chuyển hàng đi Tả Sìn Thàng

5.500.000đ

5. Ủng hộ tết cho các cháu tàn tật tỉnh Điện Biên

1.000.000đ

6. Ủng hộ nhân ngày tết cho Trung Tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên

5.000.000đ

 

7. Ủng hộ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên

5.000.000đ

8. Ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Điện Biên

3.000.000đ

9. Ủng hộ Quỹ khuyến học STC năm 2023

13.900.000đ

10. Ủng hộ nhân ngày tết thiếu nhi 1/6/2023

7.950.000đ

 

11. Tổng Cộng

 

134.077.400đ

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023, Tập thể Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên và tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành phương hướng và nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cán bộ, người lao động trong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đồng lòng, nhất trí trước những nội dung đã nêu và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn