banner xo so dien bien

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên luôn được sự quan tâm,  lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, cùng các ngành chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Chi bộ Công ty tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ luôn đoàn kết nội bộ, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thống nhất tổ chức điều hành trong công tác kinh doanh, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Có tinh thần tự giác có ý thức trách nhiệm trong công việc, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong công tác, mạnh dạn sáng tạo, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đảm bảo an ninh trật tự; công tác giáo dục tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII; và công tác lãnh đạo các đoàn thể.


Đồng chí: Cao Đăng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Chi bộ thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên nhất là người đứng đầu Cấp ủy; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ cũng như toàn Công ty; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và các hoạt động của Công ty, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Xây dựng và phát triển Công ty theo định hướng ổn định và bền vững. Phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, sử dụng lao động hợp lý, tác phong làm việc chuyên nghiệp hiệu quả; qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới hoạt động kinh doanh có những giải pháp phù hợp với hoạt kinh doanh của doanh nghiệp để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch năm đề ra.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước và sự phát triển của doanh nghiệp. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh; tăng cường công tác lãnh đạo đối với các đoàn thể quần chúng trong việc kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.


Thực hiện các chỉ tiêu:

Phấn đấu 100% đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và học tập các chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm 100% viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 20% viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15% viên chức, người lao động được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đạt gia đình văn hóa; cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%.

Phấn đấu Chi bộ và các tổ chức đoàn thể xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên.

Về doanh thu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2024 là:124 tỷ 002 triệu đồng.

Về nộp ngân sách phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 là:  28 tỷ 561 triệu đồng.

Lợi nhuận doanh nghiệp phấn đấu vượt mức kế hoạch đề ra: 4 tỷ 059 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động trong năm 2024 là 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn